„Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”-Садово през 2021г.“

Обява 01/2021 Понеделник, 4 януари 2021 „Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”-Садово през 2021г., по обособени позиции” Уникален номер на поръчката: 00899-2021-0001 Документацията е достъпна на: https://app.eop.bg/today/101609 Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01. 2021 г., 23:59…