Доставка на дизелово гориво за нуждите на ИРГР „Константин Малков“ – гр. Садово

Обява 02/2020 Петък, 24 юли 2020   „Доставка на дизелово гориво за нуждите на ИРГР „Константин Малков“ – гр. Садово   Документация Приложение № 1 – еЕЕДОП Приложение № 2 – Техническа спецификация Приложение 3 Приложение 4 – Ценово предложение Приложение 5 – Проект на договор Приложение 6 – Декларация по чл. 102 ЗОП  …