„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

Обява 03/2020   Вторник, 8 декември 2020   „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово”   Документацията е достъпна на: https://app.eop.bg/today/97727   Срок за получаване на офертите: 06.01. 2021 г., 23:59 часа   Условия за отваряне на офертите:…