ИРГР „К.Малков“ – Садово

Oбявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Публикувано на 19.12.2017г.

 

Обява Главен асистент

 


 

ИРГР „К.Малков“ – Садово

Oбявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Публикувано на 10.11.2017г.

 

Обява конкурс

 


ИРГР „К.Малков“ – Садово

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

Публикувано на 15.08.2017г.

 

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: „Наследяване на основни количествени признаци и устойчивостта на чернилка (Ph. parasitica, Dast) при ориенталски тютюн екотип Дупница“, разработен от докторант на самостоятелна подготовка, Светлана Иванова Малинова, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

 

Рецензии:

Проф. Дочка Ценова  Димитрова – АУ-Пловдив

Доц. д-р Катя Спасова  Узунджалиева-ИРГР-Садово

 

Становища:

Проф. дн  Дияна Лилова Светлева- АУ-Пловдив

Доц. д-р Румяна Иванова Петкова – пенсионер

Доц. д-р Веселина Банова Машева – научен ръководител, ИТТИ-Марково

 

Автореферат:

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 13.09.2017г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИТТИ – Марково.

Автореферат – Светлана Иванова Малинова

 


ИРГР ”К. Малков” – Садово

Обявен конкурс за академична длъжност „Главен асистент“.

Публикувано на 02.05.2017 г.

 

Конкурс „Главен асистент“

 


ИРГР ”К. Малков” – Садово

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

Публикувано на 03.04.2017 г.

 

     Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: “Изследвания върху фенотипната и генотипна чистота на сортове ечемик за получаване на автентични семена“, разработен от задочен докторант на ИРГР – ас. Богдан Иванов Бончев за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, ш.040105, в професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

a

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дсн Дияна Светлева – АУ – Пловдив

2. Доц. д-р Милка Донева – ИЗ – Карнобат

a

СТАНОВИЩА:

1. Проф. д-р Дарина Вълчева – ИЗ – Карнобат

2. Доц. д-р Катя Узунджалиева– ИРГР – Садово

3. Доц. д-р Станислав Стаматов – ИРГР – Садово

a

АВТОРЕФЕРАТ

a

      Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.04.2017 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 


ИРГР ”К. Малков” – Садово

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

Публикувано на 22.03.2017 г.

 

     Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Оценка на потенциала на местни популации царевица за биологични и стопански качества ”, разработен от задочен докторант на ИРГР – ас. Албена Димитрова Пенчева за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, ш.040105, в професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дсн Ана Стоилова Салджиева – ИПК – Чирпан

2. Доц. д-р Димитрина Илчовска – ИЦ – Кнежа

 

СТАНОВИЩА:

1. Доц. д-р Стефан Вълчинков – ИЦ – Кнежа

2. Доц. д-р Станислав Стаматов – ИРГР – Садово

3. Доц. д-р Петър Чавдаров – ИРГР – Садово

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

     Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.04.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

 

Гл. ас. д-р Гергана Николова Дешева

Публикувано на 10.03.2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“

Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, ш. 040105

 

Научно жури

 

Материали на кандидата

____________________________________________________________________________________________________________________________