ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 11.06.2024 г.

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Оптимизиране и прогнозиране поливния режим на соята”, разработен от проф. д-р Александър Тодоров Матев за придобиване на научната степен „доктор на науките” по научна специалност „Растениевъдство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Защитата ще се проведе на 03.07.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ИРГР, Садово.

 

Научно жури:

 


 

ИРГР „К. Малков“ – Садово

Публикувано на 06.06.2024 г.

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: гл. ас д-р София Димитрова Петрова

 

Научно жури:

 

Материали на кандидата:

 


 

ИРГР „К. Малков“ – Садово

Публикувано на 06.06.2024 г.

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: гл. ас д-р Евгений Атанасов Димитров

 

Научно жури:

 

Материали на кандидат:

 


 

ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 05.06.2024 г.

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“

Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: доц. д-р Веселина Банова Машева

 

Научно жури:

 

Материали на кандидата:

 

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 13.02.2024 г.

 

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения ” – двама, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦА на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

 


 

ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 28.11.2023 г.


Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Научна специалност „Растениевъдство“

Кандидат: гл. ас д-р Мария Иванова Събева

 

Научно жури

 

Материали на кандидата


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 04.08.2023 г.

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство” – един и главен асистент в професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦА на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

 


 

ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 03.01.2023 г.

 

03.01.2023 – 03.02.2023 г.
Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“
Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“
Кандидат: гл. ас. д-р Радослав Рангелов Чипилски

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Справка за научните приноси

 

Научно жури:

Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев – рецензия

Доц. д-р Марина Петрова Марчева – рецензия

Проф. дн Ана Стоилова Салджиева – становище

Проф. д-р Цветелина Димитрова Стоилова – становище

Проф. д-р Тоня Добрева Георгиева – становище

Проф. д-р Танко Пеев Колев – становище

Доц. д-р Златина Пейчева Ур – становище

 


ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 22.12.2022 г.

 

22.12.2022 – 22.01.2023
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проявление, закрепване и използване на признака прикачена плацента при сусама”, разработен от доц. д-р Станислав Костов Стаматов, за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство“.

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Научно жури:

Проф. дн Дияна Лилова Светлева – рецензия
Проф. д-р Дочка Ценова Димова – рецензия
Доц. д-р Златина Пейчева Ур – рецензия

Проф. д-р Цветелина Димитрова Стоилова – становище
Доц. д-р Катя Спасова Узунджалиева – становище
Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова – становище
Доц. д-р Марина Петрова Марчева – становище

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.01.2023 г. от 13:30 часа в зала 217 на Агрономическия факултет към Аграрен Университет, гр. Пловдив


 

ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 30.09.2022 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“.

Професионално направление 6.2 Растителна защита.

Научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“.

 

Кандидат: доц. д-р Петър Николов Чавдаров

 

Научно жури:

 

Материали на кандидата


 

 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 05.08.2022

 

Конкурс за прием на докторанти

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти, държавна поръчка, за учебната 2022/2023 г. по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление 6.1 „Растениевъдство“ – две места, съгласно Заповед № РД05-114/24.06.2022 г. на Председателя на Селскостопанска академия.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 61 от 02.08.2022 г.

 

Изисквания към кандидатите: магистърска степен от същата или сродна научна област на конкурса

 

Необходими документи: заявление (по образец); автобиография; нотариално заверено копие на диплома за висше образование с приложението (степен „магистър”) или удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломите са издадени от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

 

Краен срок за подаване на документите: два месеца след публикуване на обявата в Държавен вестник в ЦА на ССА, София 1373, ул. “Суходолска” № 30, стая № 102 от 9:30 до 16:30 часа.

 

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

За контакти: 02/812 75 60

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 02.08.2022

 

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА, София 1373, ул. „Суходолска“ № 30, стая № 102. Тел. за контакти: 02/812 75 60.

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 31.05.2022

 

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА, София 1373, ул. “Суходолска” № 30, стая № 102. Тел. за контакти: 02/812 75 60.

 


 

ИРГР „К. Малков” – Садово

Публикувано на 09.05.2022 г.


Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: гл. ас. д-р Манол Георгиев Дешев

 

 

Научно жури

 

 

Материали на кандидата

 


ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 21.12.2021

 

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност „Растениевъдство“ – един и за академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документите – в ЦА на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 18.11.2021

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: гл. ас. д-р Николая Венциславова Велчева

 

Научно жури:

• Проф. дн Дияна Лилова Светлева – рецензия

• Проф. д-р Цветелина Димитрова Стоилова – рецензия

• Проф. д-р Даниела Ганева Ганева – становище

• Проф. д-р Николай Димитров Панайотов – становище

• Доц. д-р Марина Петрова Марчева – становище

• Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева – становище

• Доц. д-р Гергана Николова Дешева – становище

 

Материали на кандидата

• Резюмета на научните публикации

• Справка за научните приноси

• Разширена хабилитационна справка за научните приноси

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 04.08.2021

 

Конкурс за прием на докторанти ИРГР

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 30.07.2021

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА, София 1373, ул. “Суходолска” №30, стая №102. Телефон за контакти: 02/812 75 60.

 

 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

 Публикувано на 11.11.2020

 

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Оценка на основни морфологични и стопански показатели и толерантност на абиотичен стрес при тютюн Вирджиния“, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Марина Друмева Друмева – Йончева за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, в професионално направление 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

 

 

РЕЦЕНЗИИ:

1.Проф. дн Дияна Лилова Светлева – АУ, Пловдив

2.Проф. д-р Цветелина Димитрова Стоилова – ИРГР, Садово

 

СТАНОВИЩА:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова – АУ, Пловдив

2.Проф. д-р Нуреттин Тахсим Тахсим – АУ, Пловдив

3.Доц. д-р Веселина Банова Машева – ИРГР, Садово

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 03.12.2020 г. от 13,30 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, ул. „Дружба” 2.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 05.08.2020

 

Обява за прием на докторанти

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

 Публикувано на 26.06.2020

 

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се представят в ЦУ на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

 Публикувано на 16.03.2020

 

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово, към Селскостопанска академия – София, преобявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се представят в ЦУ на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

 Публикувано на 28.01.2020

 

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“

Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: Цветелина Димитрова Стоилова

 

Научно жури:

• Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева – рецензия

• Проф. дн Дияна Лилова Светлева – рецензия

• Проф. дсн Илия Иванов Учкунов – рецензия

• Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – становище

• Доц. д-р Галина Красимирова Найденова – становище

• Проф. дсн Димитър Христов Павлов – становище

• Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров – становище

 

Материали на кандидата:

• Резюмета на научните публикации

• Справка за научните приноси

Хабилитационна разширена справка за научните приноси

 

 


 

 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

Публикувано на 28.01.2020 г.

 

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност „Растениевъдство” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

 


 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

Публикувано на 21.10.2019 г.

 

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: ”Идентифициране и оценка на екотипове от род Festuca”, разработен от задочен докторант ас. Мария Едуардова Петрова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, в професионално направление 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

 

НАУЧНО ЖУРИ

Председател: Доц. д-р Катя Спасова Узунджалиева

 

  1. Проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – АБИ, София – Рецензия
  2. Доц. д-р Катя Спасова Узунджалиева – ИРГР, Садово – Рецензия
  3. Доц. д-р Гергана Николова Дешева – ИРГР, Садово – Становище
  4. Проф. д-р Анелия Илиева Кътова – ИФК, Плевен – Становище
  5. Доц. д-р Янка Крумова Гутева – пенсионер – Становище

 

Материали на кандидата:

АВТОРЕФЕРАТ

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 13.11.2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 


 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор”

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се представят в ЦУ на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 73, 2019 г.

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 “Растениевъдство”, научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения” – два и научна специалност „Растениевъдство” – два, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се представят в ЦУ на Селскостопанска академия, София 1373, ул. “Суходолска” №30, тел. 02/812 75 60.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 73, 2019 г.

 

 


ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

 

Конкурс за прием на докторанти

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти, държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление 6.1 „Растениевъдство“ – две места, съгласно Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет на Република България и Заповед №РД05-133/05.07.2019 г. на Председателя на Селскостопанска академия.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр.62  от 06.08.2019 г.

 

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

 

Краен срок за подаване на документите: два месеца след публикуване на обявата в Държавен вестник в ЦУ на ССА, София 1373, ул. “Суходолска” №30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа.

 

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

За контакти: 02/812 75 60.

 


 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

 

Гл. ас. д-р Свилена Асенова Тошева

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“

Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, ш. 040105

 

 Публикувано на 23.08.2018 г

 

Научно жури:

 

Материали на кандидата:

 


 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

Публикувано на 06.07.2018 г.

 

Предстои провеждане на публична  защита на дисертационен труд на тема: Оценка на генетичното разнообразие в колекции от примитивни хлебни пшеници“, разработен от докторант Божидар Николов Кьосев, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“  по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”


Рецензии:

1. Рецензия проф. д-р Драгомир Вълчев

2. Рецензия проф. д-р Дора Бояджиева

 

Становища:

1. Становище проф. д-р Сийка Стоянова

2. Становище доц. д-р Христина Георгиева

3. Становище доц. д-р Златина Ур

 

Автореферат ас. Божидар Кьосев

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.07.2018г. от 11:00 ч в заседателната зала на ИРГР – Садово.


 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

Публикувано на 27.04.2018 г.

 

Oбявява конкурс за академична длъжност „доцент“

Обява доцент

 


 

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

Публикувано на 27.04.2018 г.

 

Oбявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Обява главен асистенс

 


 

ИРГР „К. Малков“ – Садово

Публикувано на 07.03.2018 г.

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

 

Предстои провеждане на публична  защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху имунитетната реакция на селекционирани линии обикновена зимна пшеница (Тr.aestivum L.) към причинителите на кафява ръжда, брашнеста мана и фузариоза по класа“, разработен от ас. Евгений Атанасов Димитров, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“  по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Дарина Вълчева – ИЗ – Карнобат

2. Доц. д-р Дечко Дечев – ИПК – Чирпан

 

Становища:

1. Проф. дсн Дияна Светлева – АУ – Пловдив

2. Доц. д-р Петър Чавдаров – ИРГР – Садово

3. Доц. д-р Златина Ур – ИРГР – Садово

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.03.2018г. от 10.00ч в заседателната зала на ИРГР – Садово.

 

 


 

ИРГР „К.Малков“ – Садово

Публикувано на 19.12.2017г.

 

Oбявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

 

Обява Главен асистент

 


 

ИРГР „К.Малков“ – Садово

Публикувано на 10.11.2017г.

 

Oбявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

 

Обява конкурс

 


 

ИРГР „К.Малков“ – Садово

Публикувано на 15.08.2017г.

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

 

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: „Наследяване на основни количествени признаци и устойчивостта на чернилка (Ph. parasitica, Dast) при ориенталски тютюн екотип Дупница“, разработен от докторант на самостоятелна подготовка, Светлана Иванова Малинова, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

 

Рецензии:

Проф. Дочка Ценова  Димитрова – АУ-Пловдив

Доц. д-р Катя Спасова  Узунджалиева-ИРГР-Садово

 

Становища:

Проф. дн  Дияна Лилова Светлева- АУ-Пловдив

Доц. д-р Румяна Иванова Петкова – пенсионер

Доц. д-р Веселина Банова Машева – научен ръководител, ИТТИ-Марково

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 13.09.2017г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИТТИ – Марково.

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 02.05.2017 г.

 

Обявен конкурс за академична длъжност „Главен асистент“.

 

Конкурс „Главен асистент“

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 03.04.2017 г.

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

 

     Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: “Изследвания върху фенотипната и генотипна чистота на сортове ечемик за получаване на автентични семена“, разработен от задочен докторант на ИРГР – ас. Богдан Иванов Бончев за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, ш.040105, в професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

a

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дсн Дияна Светлева – АУ – Пловдив

2. Доц. д-р Милка Донева – ИЗ – Карнобат

a

СТАНОВИЩА:

1. Проф. д-р Дарина Вълчева – ИЗ – Карнобат

2. Доц. д-р Катя Узунджалиева– ИРГР – Садово

3. Доц. д-р Станислав Стаматов – ИРГР – Садово

a

АВТОРЕФЕРАТ

a

      Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.04.2017 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 22.03.2017 г.

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

     Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Оценка на потенциала на местни популации царевица за биологични и стопански качества ”, разработен от задочен докторант на ИРГР – ас. Албена Димитрова Пенчева за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, ш.040105, в професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

РЕЦЕНЗИИ:

1. Проф. дсн Ана Стоилова Салджиева – ИПК – Чирпан

2. Доц. д-р Димитрина Илчовска – ИЦ – Кнежа

 

СТАНОВИЩА:

1. Доц. д-р Стефан Вълчинков – ИЦ – Кнежа

2. Доц. д-р Станислав Стаматов – ИРГР – Садово

3. Доц. д-р Петър Чавдаров – ИРГР – Садово

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

     Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.04.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.


 

ИРГР ”К. Малков” – Садово

Публикувано на 10.03.2017 г.

Гл. ас. д-р Гергана Николова Дешева

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“

Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, ш. 040105

 

Научно жури

 

Материали на кандидата

____________________________________________________________________________________________________________________________