Обява 05/2017

Четвъртък, 19 октомври 2017г.

 

“ Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

 

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Документация

Техническа спецификация – Приложение 1

Методика на оценка – Приложение 2

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Вторник, 07 ноември 2017г.

 

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Петък, 10 ноември 2017г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Четвъртък, 16 ноември 2017г.

Заповед за прекратяване на процедурата

Протокол на комисията от 10.11.2017г.