Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО

Доц. д-р Катя Узунджалиева – Директор на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и доц. д-р Елица Петрова – Директор на Институт по рибни ресурси – Варна, като представители на ССА участват на деветнадесетата редовна сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО 17–21 юли в Рим, която отбелязва своята 40-та годишнина. На сесията, която продължава пет работни дни, присъстват над 350 делегати и наблюдатели в сферата на растителните, водни, горски и животински генетични ресурси. Комисията, наред с други въпроси, ще преразгледа ролята на генетичните ресурси за прехрана и земеделие за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, както и други междусекторни въпроси, свързани с биоразнообразието, храненето и човешкото здраве. По време на събитието беше осъществена среща с г-н Иво Мускуров – Постоянен представител на България във ФАО, на която бяха обсъдени възможностите и стъпките за по-активно представяне на Селскостопанска академия в организацията.

Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие, единственият междуправителствен орган, който се занимава с всички въпроси, свързани конкретно с биоразнообразието за прехрана и земеделие, отбелязва своята 40-годишнина. С нейните 179 държави членки, вкл. Европейският съюз, тя ръководи изготвянето на периодични глобални оценки на състоянието и тенденциите в посочените области.

https://www.fao.org/newsroom/detail/commission-on-genetic-resources-for-food-and-agriculture-turns-40-and-its-work-has-never-been-more-important/en