Научни лаборатории

Биохимия

Основни направления:

  • Оценка на образци от колекции от всички групи култури и селекционни материали в зависимост от направленията на използване, съгласно приетите международни класификатори.
  • Проучване качеството и хранителната ценност  на видове от род  Triticum, Pisum, Phaseolus  и други.
  • Въвеждане на нови стандартизирани методи за лабораторен анализ

ДЕЙНОСТИ:

В лабораторията се използват  методи,  стандартизирани съгласно изискванията на БДС. Извършват се анализи за определяне на : суров протеин, фракционен състав  на белтъка,  сурови  мазнини, сурови влакнини,  сурова пепел, колориметрично определяне на лизин, танини, хлорофил; общи захари,  киселинност,

витамин “С”.

 

Фитопатология на растенията.

Основната насока на изследванията в лабораторията по  “Фитопатология и имунитет на растенията” е търсенето на източници на устойчивост към причинителите на болести по културните растения, които могат с успех да се използват в комбинативната селекция за създаването на устойчиви сортове.

Предмет на дейност:

►Диагностика на фитопатогените от гъбно, бактериално и вирусно естество причинители на болести при зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови, фуражни, декоративни и лечебни видове

►Разработване на интегрирани схеми за растителна защита.

►Проучване върху расовия  и генетичен състав на патогените.

►Проследяване реакцията на устойчивост на новоселекционирани материали и интродуцирани образци от зърнено-житни, зърнено-бобови и зеленчукови култури към почвените фитопатогени с цел намиране на източници на устойчивост за нуждите на имуноселек-цията

►Научният колектив консултира и дава препоръки относно опазването на растенията от болести при полски и оранжериини условия, както и ефективно провеждане на растително-защитните мероприятия.

►В партньорство с БАБХ се изпитват нови активни субстанции за борба срещу фитопатогените, причинители на икономически важни болести.

Постижения:

Лабораторията по „Фитопатология и имунитет на растенията” разполага с устойчиви на кафява (листна) ръжа, брашнеста мана и фузариоза по класа генотипове пшеница за целите на селекцията.

Оценка качеството на зърното

Основни направления на изследване

Оценка и отбор на селекционни линии пшеница и на колекции от зърнено-житни култури по

Физико-химични показатели на зърното,реология  на тестото и хлебопекарно качество.

Проучване влиянието на основни агротехнически практики и абиотични фактори на средата

върху качеството на сортовете от различни зърнено-житни култури.

Усъвършенстване смесителната способност на хлебната пшеница чрез въвеждане на нови критерии максимален смесителен ефект,максимален ефект на изменение и абсолютен смесителен потенциал.

Проучване качеството и хранителната ценност на различни видове от род Triticum, като T.spelta,T.monococcum и T.dicoccum.

Въвеждане на нови стандартизирани методи за лабораторен анализ.

 

Физиология на растенията.

Целта на лабораторията по физиология на растенията е проучване на селекционни линии от житни култури, които да притежават комплекс от признаци характеризиращи и тясно корелиращи с устойчивост към засушаване и ниски отрицателни температури.

Изследванията на сортовете и селекционните линии обикновена зимна пшеница се извършват в две направления:

Сухоустoйчивост – прилагат се лабораторни, лабораторно-аналитични, вегетационни и анализи при полски условия.

Студоустойчивост – осъществява се съдов вегетационен опит където, чрез пряко замразяване в хладилна камера при ниски отрицателни температури на растения от различни житни култури се отчита тяхната студоустойчивост.

 

Агрохимия.

Лаборатория „Агрохимия” се обслужва от  един научен сътрудник и един технолог-химик.

В лабораторията се извършват:

Почвени анализи за определяне запасеноста на почвата с азот, фосфор и калий. Установява се хумусното съдържание, почвената киселинност, механичният състав на почвите.

Извършват се анализи на растителен материал: слама, зърно, зелена маса и др.

Установява се възможността за реутилизация на натрупаните резерви и разпределението им по органи на обикновената зимна пшеница.