Създадените в ИРГР сортове от разнообразни растителни видове са с доказани качества и преимущества. След завършване на селекционния процес с признаване на новия сорт от официалните органи и вписването му в националната сортова листа на Р България е нужно този продукт да запази посочените ценни признаци и свойства.   Това е задачата на всяко едно сортоподдържане а именно – да се поддържа относителното постоянство от стопански ценните качества на сорта, като наред с това се осигуряват достатъчно семена за семепроизводствени посеви и производствените площи.

Организацията на сортоподдържането е начално звено в системата на семепроизводство на районираните от ИРГР „К. Малков” сортове с цел задоволяване потребностите с високи класи и репродукции семена обуславящи икономическата ефективност на всяко производство.

В ИРГР „ К. Малков” се извършва сортоподдържане на 45 сорта от 13 култури включени в официалната сортова листа „А” на Република България. Сортовете и произвежданите предбазови, базови и сертифицирани семена са под контрола на създателите на сортовете, както и от органите на ИАСАС, което гарантира тяхната автентичност и високо качество.