Опазването на растителното биоразнообразие от културната и дива флора е главен приоритет в изследователската дейност на колектива, който изпълнява Националната програма по РГР чрез реализиране на проекта „Опазване, управление и използване на РГР в България.

Основните научно-изследователски дейности влючват:

  • Обогатяване на колекциите с нова генетична плазма;
  • Комплексна оценка на РГР;
  • Поддържане на РГР;
  • Съхранение на зародишна плазма;
  • Документация на РГР;
  • Използване на растителното разнообразие.

Националната колекция от РГР включва културни видове и техните диви родственици: съвременни сортове, селекционни линии, стари сортове, местни популации, мутанти и диви видове. Колекцията е разпределена в осем основни групи: зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни видове, технически, маслодайни, зеленчукови, медицински и декоративни видове.

Растителните образци в основните колекции се оценяват по съвременни методи, съобразени с класификаторите и стандартите на ФАО и Европейската програма по РГР. Създадена е база данни от оценъчна информация и е извършен отбор на образци с възможности за подобряване на видовата и сортова структура във фермерското земеделие. Изградени са признакови колекции, които представят генетичното разнообразие най-пълно в съвременните критерии за перспективност на изходния материал в селекционните програми.

Ежегодно се извършва обогатяване на растителния генофонд с от 950 до 1300 образци по пътя на безвалутния обмен с други генбанки и научни институти, донорство на селекционни институти и частни лица от страната и чужбина или чрез експедиции в страната и чужбина.

За поддържане на събрания растителен генофонд ежегодно се извършва репродуциране на около 1500 образци.

Изградена е база данни на маркирани и обследвани находища за in situ поддържане на диворастящи видове в Странджа, Южна Добруджа, Северното Черноморие, Част от Източни и Западни Родопи. Събрана е информация за поддържане on farm на някои стари сортове и форми в различни географски райони на страната.

Чрез използването на РГР като изходен материал в селекцията са сертифицирани и вписани в списък „А” на Националната сортова листа и с право на семепроизводство 20 сорта от 10 вида култури (твърда пшеница-Деница, ечемик-Поток, овес-Мина, Калоян, Катан, ИРГР Марина, ръж- Милениум, грах- Весела, Амитие, Пикарди, Теди, главеста салата- Ира, градински фасул- Илинден, домати- Бонония, Елица, пипер- Девен, вигна- Хриси, Алабаш- Ники, и патладжан- Лъч и Антим.

ИРГР-Садово е Национален координатор на България в Европейската програма по РГР (ECPGR). Кураторите от програмата участва в работните съвещания (ECP/GR) на 12 групи колекции по култури и по документация на базата данни. Изградена е добра координация между Програмата по РГР и Международния институт по биоразнообразие (Bioversity International).

Програмата по РГР се явява изпълнител по прилагане на: Конвенцията за Биологично Разнообразие (1993), Националната стратегия за опазване на биоразнообразието (1994), Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 (МОСВ), както и общоевропейската политика за биоразнообразието 2010-2011 и Глобалната стратегия за опазване на растенията 2011-2020.