Информационен център за растителни генетични ресурси

Информационният център към ИРГР „К. Малков” е отговорен за регистрацията и документацията на образците, съхранени в Националната растителна генбанка в Садово.

Информационният център за растителни генетични ресурси е създаден през 1982 г. и е изцяло обновен през 2021 г. Дейността му е в съответствие с международния стандарт за документация на растителния генофонд на FAO/Bioversity (2017), следвайки приоритетите за пълноправен достъп до съхранените колекции в генбанки в Европа и поддържане на глобална система за свободен обмен на зародишна плазма съгласно Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (ITPGRFA, 2009) и Протокола от Нагоя, Япония (CBD, 2011).

Обогатяването на колекциите на генбанката е резултат от работата на кураторите по култури към Отдел „Растителни генетични ресурси“.

Интродуцирани се образци от чужди генбанки чрез международен безвалутен обмен. Провеждат се експедиции в различни географски райони на страната и се събират ценни местни сортове, популации и диви родственици на културните растения. Във фонда на генбанката се съхраняват нови подобрени сортове с български произход от специализираните селекционни институти в страната.

Електронната база данни в Microsoft Access, тип „регистър“, съдържа следната паспортна информация: таксономично описание, каталожен номер, дата на придобиване, страна на произход, донор на образеца, място на събиране, еколого-географска характеристика, биологичен статус, която се използва за идентифицирането на образеца при различните нива на съхранение – дългосрочно (базова), средносрочно (обменна), краткосрочно (работна), in vitro и/или полска колекция, ботаническа градина. Таксономичното описание на културите е под номенклатурата на USDA (GRIN).

През периода 2020-2023 г. по проект BGPLANTNET http://delc.space/genbank/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, в ИРГР-Садово се интегрира интелигентна информационна система за управление на всички процеси, свързани със съхранението, документацията и оценката на растителния генофонд.

https://genbank.uni-plovdiv.net/login

Вход в системата за документация на растителни генетични ресурси

По Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ) на МОН е създадена електронна платформа за местни растителни генетични ресурси, включващ паспортни и характеризиращи данни за образци, събрани от експедиции в страната. Дигиталният каталог включва информация за местни образци от култури с икономическо значение и традиционни за България.

Дигитален каталог местни растителни генетични ресурси

https://plantsdigcatalog.agriacad.bg/

Посетете каталога

Ръководство за работа с дигиталния каталог на местни растителни генетични ресурси

https://plantsdigcatalog.agriacad.bg/images/help.pdf

Националната генбанка в ИРГР Садово е номинирана от Европейската програма по РГР (ECPGR) http://www.ecpgr.cgiar.org/ като отговорен център за България в Европейския каталог за растителни генетични ресурси – EURISCO (http://eurisco.ecpgr.org).

ИРГР-Садово поддържа най-богатата колекция растителни генетични ресурси в Югоизточна Европа. Българската колекция (NI BGR) обхваща паспортни данни за 69 931образци, в това число от BGR001/ИРГР Садово – 65 511 обр., от BGR029/ДЗИ Генерал Тошево – 3 857 обр. и BGR005/ИРЕМК Казанлък – 563 обр. Колекцията е разпределена в 532 рода и 1927 растителни вида. С български произход са 18 231 образци.

През 2009 год. ИРГР Садово подписа Memorandum of understanding for the establishment of а European Genebank Integrated System (AEGIS). Съгласно споразумението, програмата по ИРГР участва в изграждането на т. н. „виртуална“ Европейска генбанка, обхващаща Европейска колекция от „уникални местни образци“ (http://aegis.cgiar.org).

Българската генбанка е изпратила общо 2 119 местни образци, 933 обр. през 2014 г. и 1 186 обр. през 2022 г. в Международното семехранилище в Свалбард, Норвегия за дублиране за сигурност.

Генбанката в Садово извършва безвалутен обмен с над 100 генбанки, ботанически градини и международни центрове в света.