Компютърният център към ИРГР „К. Малков” – Садово е създаден през 1982 г. и е отговорен за съхранението и обновяването на информацията за образците, съхранени в Националнат генбанка.

Всички постъпващи растителни материали се регистрират в електронна база данни PHYTO 2000 във формат Microsoft ACCESS по 20 паспортни показатели, съгласно международните стандарти на FАО, ECPGR и Bioversity International.

Обогатяването на регистъра включва следните записи:

  • Таксономични описания: 3529
  • Семейства: 122
  • Местни образци, диви и полукултурни форми, събрани от експедиции в страната и чужбина: 9359 обр. (от 1982 г.)
  • Селекционни материали от институтите в Селскостопанска Академия и други сродни институции: 5772 обр. (от 1978 г.)
  • Образци, получени по пътя на международен безвалутен обмен: 35959 обр. (от 1954 г.)
  • Партньори в обмена: 190

ИРГР Садово притежава най-богатата колекция от семенни образци, съхранявана в генбанка за Югоизточна Европа.

Регистрираните растителни генетични ресурси в базата данни наброяват общо 51060 образци.

Националната генбанка в ИРГР Садово е номинирана Европейска програма по РГР (ECPGR) http://www.ecpgr.cgiar.org/ като отговорен център за България. Данни за образците, които се поддържат в Националната ex situ колекция участват в европейския електронен каталог ЕURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de/), съгласно подписано споразумение през 2013 г. Паспортната информация ежегодно се експортира механично, съгласно дескриптор, утвърден от ECPGR.

Българската колекция (NI PGRBGR) в EURISCO обхваща паспортни данни за 63 713 образци, в това число от BGR001/ИРГР Садово – 59 292 обр., от BGR029/ДЗИ Генерал Тошево – 3 857 обр. и BGR005/ИРЕМК Казанлък – 564 обр. С български произход от тях са 13 269 образци от 238 културни вида: 33 – зърнено-житни, 34 – зърнено-бобови, 41 – технически, 29 – зеленчукови, 43 – фуражни, 19 – декоративни, 39 – трайни.

През 2009 год. ИРГР Садово подписа Memorandum of understanding for the establishment of а European Genebank Integrated System (AEGIS). Съгласно споразумението, програмата по РГР участва в изграждането на т. н. „виртуална“ Европейска генбанка, обхващаща Европейска колекция от „уникални местни образци“ (http://aegis.cgiar.org).