ТЕХНИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BGPLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” – Етап II, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

На 15.02.2023 г. в ИРГР-Садово се проведе работна среща по проект BGPLANTNET, Договор № КП-06Н36/2/13.12.2019 г. на ФНИ.

 

Целта на проекта е изграждане на цялостна информационна мрежа за растителни генетични ресурси със специализиран софтуер, обслужващ дейностите по регистрация, съхранение и управление на колекциите по култури. Създадената интелигентна система е в съответствие със стандарта за документация на Европейската програма по растителни генетични ресурси (FAO/Bioversity). В резултат ще бъде улеснен трансфера на данни и разширен обхвата на българската колекция в Европейския електронен каталог със свободен достъп EURISCO.

Срещата беше открита от доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта. В срещата взеха участие ръководителите на екипи от партньорските организации Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Институтът по информационни и комуникационни технологии (БАН), ръководителите на работните пакети, членове на проекта от ССА, ИРГР, ПУ и ИИКТ.

Проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ръководител на екипа на ПУ, представи разработения модел на базата данни и интерфейса на системата. Обсъдени бяха възникнали проблеми при трансфера на данни от стария към новия формат на документация. Извършени бяха тестове на основните функционалности на системата за регистрация на нови образци, контролни проверки, репродукции и описание на дескриптори за оценъчна информация. В процеса на дискусия се очертаха основните направления на работа до края на проекта. Предстои цялостно синхронизиране на регистъра на образците растителни генетични ресурси с новата система и интегрирането и в работния процес.

Планирани бяха дейностите за разпространение на резултатите от проекта.