Направления на изследователската дейност

 • Въвеждане в култура in vitro, ускорено размножаване и съхранение на образци in vitro от вегетативно размножаващи се растителни видове
 • Изясняване методологичните етапи и комплекса от фактори, позволяващи многократното субкултивиране в условия in vitro
 • Проучване факторите и условията за продължително in vitro съхранение и поддържане на колекции in vitro
 • Разработване методики за получаване на клетъчни суспендиални култури от растителни видове от българската и чужда флора
 • Създаване на нови сортове пшеница  чрез методите на ембрио и антерните култури

Постижения

 • Утвърдени in vitro технологии за размножаване на  картофи, лоза, мента и хмел
 • Разработени са in vitro технологии за ускорено размножаване на ендемични и застрашени медицински видове
 • Проучени и оптимизирани са методики за ускорено размножаване и вкореняване на етерично-маслени растения in vitro
 • Получени са клетъчни суспендиални култури от листа, корени и цвят на блатно кокиче /L. aestivum L./, Мурсалски чай /S. scardica L./,  Сладък корен  /G. glabra L/ и др.
 • Създаден е оригинален генофонд за нуждите на селекцията и международен обмен – in vitro колекции
 • Разработени са методите за подобряване на генетичното разнообразие при обикновена зимна пшеница чрез антерна и ебриокултура
 • Създадени са два сорта пшеница чрез биотехнологични прийоми – сорт “Здравко” и сорт “КМ135”