Обява 06/2017

Понеделник, 20 ноември 2017

Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация

Техническа спецификация – Приложение 1

Методика на оценка – Приложение 2

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

а

Сряда, 13 декември 2017г.

а

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

p

Сряда, 20 декември 2017г.

Заповед за назначаване на комисия

o

Петък, 05.01.2018г.

Протокол на комисията от 20.12.2017

Заповед за прекратяване на процедурата