Обява 01/2018

Вторник, 09 януари 2018г.

“Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Документация

Техническа спецификация – Приложение № 1

Методика за оценка – Приложение № 2

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Четвъртък, 25.01.2018г.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Сряда 31.01.2018г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Четвъртък, 01.02.2018г.

Протокол на комисията от 31.01.2018г.