НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ НА ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ

 

Тема на проекта № на договора/

Акроним

Срок Ръководител от ИРГР Координатор/

Партньори

Възложител/

Програма

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ КЪМ ССА
1 Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологическа пластичност, подходящи за променящите се климатични условия и технологични решения ЗФТК 9

 

2020-2023 доц. д-р Златина Ур Координатор: ИРГР ССА
2 Съхранение, проучване, поддържане и устойчиво използване на растителните генетични ресурси в България ЗФТК 15

 

2021-2024 доц. д-р Гергана Дешева Координатор: ИРГР ССА
3 Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъци и сусам ЗФТК 23

 

2022-2024 доц. дн Станислав Стаматов Координатор: ИРГР ССА
4 Интродукция и селекция на сортове ориз с повишена устойчивост към абиотични и биотични фактори ЗФТК 32 2023-2026 доц. д-р Свилена Тошева Координатор: ИРГР ССА
НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ
5 Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот ННП Храни 2019-2023 доц. д-р Златина Ур (РП 1.1), проф. д-р Цветелина Стоилова (РП 1.2; 1.3) Координатор:АУ-Пловдив; Партньори: ССА, ТрУ и др. МОН
6 Интелигентно растениевъдство ННП ИР 2021-2024 доц. д-р Катя Узунджалиева Координатор:АУ-Пловдив; Партньори: ССА, ТрУ и др. МОН
НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
7 Създаване на национална информационна мрежа генбанка – растителни генетични ресурси КП-06Н36/2/13.12.2019 г. / BG PLANTNET 2019-2023 доц. д-р Катя Узунджалиева Координатор: ИРГР; Партньори: ПУ, ИИТК ФНИ
8 Биоактивни вещества от бобови и медицински видове – особености и потенциал за използване при променящите се климатични условия КП-06-Н56 /13/ 19.11.2021 2021-2024 проф. д-р Цветелина Стоилова Координатор: ИРГР; Партньор: ТрУ ФНИ
9 Бобовите растения в България – източник на полезни допълнителни вещества с белтъчна природа КП-06-ПН36 /12/ 29.09.2020 2020-2023 проф. д-р Цветелина Стоилова Координатор: Институт по физиология (БАН); Партньор: ИРГР ФНИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ
10 Европейска програма по растителни генетични ресурси Member Phase X/21.12.2018 / ECPGR безсрочен доц. д-р Катя Узунджалиева, Национален координатор

 

Координатор: ECPGR; Партньори: ИРГР, страните от ЕС Bioversity International, Рим, Италия
11 Европейски каталог за растителни генетични ресурси EURISCO Data Sharing Agreement/

24.08.2021 / EURISCO

безсрочен доц. д-р Николая Велчева, Национално контактно лице в EURISCO Координатор: ECPGR; Партньори: ИРГР, страните от ЕС Bioversity International, Рим, Италия
12 Европейска интегрирана система на генбанките AEGIS Associate Membership/ 02.12.2009 / AEGIS безсрочен доц. д-р Катя Узунджалиева, Национален координатор Координатор: ECPGR; Партньори: ИРГР, страните от ЕС Bioversity International, Рим, Италия
МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
13 Активирана мрежа на генбанките AGENT 2019-2023 доц. д-р Катя Узунджалиева Координатор: Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен, Германия; Партньори: Полша, Чехия, Италия, Унгария, Испания, Нидерландия, Румъния, Словакия, Швейцария, Ливан, Франция, Русия, Великобритения, Израел, Мароко ХОРИЗОНТ 2020
14 Реинтродукция на генетични ресурси от зърнено-житни култури за постигане на повишена устойчивост на хранителна верига и подобряване на поминъка на фермерите в Сърбия и България GRAINEFIT 2020-2023 доц. д-р Златина Ур Координатор: Институт по полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Сърбия; Партньори: Институт по хранителни технологии към Университета, Нови Сад, ИРГР, АБИ ФАО, Международен договор за растителни генетични ресурси за храна и селско стопанство (ITPGRFA)
15 Обогатяване разнообразието на зърнено-бобови култури между България и Китай – интродукция и оценка във връзка с глобалните климатични промени КП-06-Китай/7/20.11.2020 г. 2020-2023 проф. д-р Петър Чавдаров Партньор: Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences ФНИ, Двустранно сътрудничество между България и Китай
16 Разширение на EURISCO за включване на in situ съхранени диви родственици на културните растения и подготовка на пилотни набори данни от страните L22ROM223 / CWR in EURISCO 2022-2023 г. доц. д-р Катя Узунджалиева Координатор: ECPGR; Партньори: ИРГР, страните от ЕС Федерално Министерство на храните и земеделието – Германия
17 Скрининг на стрес-реакцията на генплазма при зърнени култури и потенциала за адаптиране чрез усъвършенствани ядрени, математически и физиологични подходи   2020-2023 доц. д-р Златина Ур Координатор: АБИ

 

МААЕ, Виена, Австрия