ПРОЕКТ BG PLANTNET „СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Договор № КП-06Н36/2/13.12.2019 г.)

Базова организация: Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово (ССА)

Партньорски организации:

  • Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив
  • Институт по информационни и комуникационни технологии – гр. София (БАН)

Целта на проекта е оптимизиране, повишаване на качеството и ефективността на документацията,  съхранението и използването на РГР на национално ниво чрез изграждане на Национална информационна мрежа „Генбанка – растителни генетични ресурси” в съответствие с международните стандарти на Европейската програма по растителни генетични ресурси (ECPGR) и дескриптора на FAO/Bioversity (2017).

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри значително работата на генбанката чрез гарантиране на функционалността и сигурността на документационната система, ще бъде осигурен свободен достъп до генофонда, съгласно подписаните от страната ни документи като Международния договор по растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (ITPGRFA, 2009) и протокола от Нагоя, Япония (CBD, 2011), както и ще се подобри международното сътрудничество чрез улеснен трансфер на данни към специализираните електронни каталози.

Създаването на електронен портал за растителните генетични ресурси в България ще доведе до висок научен и обществен ефект с функциите си да обслужва голям брой потребители на регионално, национално и международно ниво, както и ще утвърди Националната генбанката, като генбанка, притежаваща една от най-богатите колекции в Европа.

 

Кратък видеоматериал за проекта може да видите тук: https://www.dropbox.com/s/hdqyltcot9ms92q/Reportaj%20Sadovo_2.mov?dl=0