Обява 07/2017

Сряда, 13 декември 2017г.

 

“ Доставка на минерални торове, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово за 2018 г.”

 

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация и образци

 

Вторник, 09.01.2018г.

Разяснения по реда на чл. 180, ал. 2 от ЗОП

 

Сряда, 10.01.2018г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Четвъртък, 11.01.2018г.

Протокол на комисията от 10.01.2018 г.

 

Сряда, 17.01.2018г.

Протокол на комисията

Писмо до „Нитроферт“ ЕООД

 

Понеделник, 22.01.2018г.

Заповед за удължаване срока за оценяване на офертите

 

 

Протокол на комисията от 25.01.2018

Доклад на комисията

 

Петък, 26.01.2018г.

Решение за определяне на изпълнител

 

Вторник, 20.02.2018г.

Договор

Обявление за възложена поръчка