Обява 06/2018

Петък, 14 декември 2018

 

“ Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово през 2019г., по обособени позиции”

 

1. Решение за откриване на процедура 2019

 

2. Обявление за поръчка

 

3. Документация

 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец №2

 

Четвъртък, 17 януари 2019г.

Разяснения по реда на чл. 180, ал. 2 от ЗОП

 

Вторник, 22 януари 2019г.

Комисия за провеждане на процедурата

 

Сряда, 23 януари 2019г..

Протокол на комисията от 22.01.2019 г..

 

Сряда, 30 януари 2019г.

Протокол на комисията от 29.01.2019 г.

 

Четвъртък, 07 февруари 2019г.

Решение за определяне на изпълнител

 

Вторник, 05.03.2019г.

Договор за доставка на минерални торове

 

Четвъртък, 07.03.2019г.

Договор за доставка на препарати за РЗ