Обява 01/2021

Понеделник, 4 януари 2021

„Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”-Садово през 2021г., по обособени позиции”

Уникален номер на поръчката: 00899-2021-0001

Документацията е достъпна на: https://app.eop.bg/today/101609

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01. 2021 г., 23:59 часа

Дата на отваряне на заявления/оферти: 02.02.2021 г., 10:00 часа

Дата на отваряне на ценовите предложения: 05.02.2021 г., 10:00 часа