Обява 04/2019

Четвъртък, 5 декември 2019

 

“ Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово през 2020 год., по обособени позиции ”

 

Решение за откриване на процедура

 

Обявление за поръчка

 

Документация

 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец №2

 

Сряда, 15 януари 2020

Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП

 

Петък, 24.01.2020г.

Заповед RD05-3

 

Сряда, 05.02.2020г.

Протокол на комисията от 24.01.2020 г.

 

Понеделник, 17.02.2020г.

Протокол на комисията от 10.02.2020 г.

 

Вторник, 18.02.2020 г.

Решение за определяне на изпълнител

 

Четвъртък, 26.03.2020г.

Договор за доставка на минерални торове

Договор за доставка на препарати за растителна защита