Обява 03/2019

Четвъртък, 5 септември 2019

 

Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово и избор на координатор на балансираща група”

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Техническа Спецификация – ОП Ел. Енергия 2019г.

Документация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.30 от ЗОП

 

Вторник, 24 септември 2019 г.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Петък, 27 септември 2019 г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

Протокол на комисията

 

Петък, 15 ноември 2019г.

Договор за доставка на ел. енергия