Обява 04/2018

Петък, 6 юли 2018

 

Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово и избор на координатор на балансираща група

 

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

Документация

Техническа спецификация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 30 от ЗОП

 

Понеделник, 23 юли 2018г.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

 Петък, 27 юли 2018г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Вторник, 31.07.2018г.

Протокол на комисията

 

Четвъртък, 30.08.2018г.

Договор за доставка на ел. енергия