Обява 02/2019

Петък, 12 юли 2019

 

“Доставка на дизелово гориво за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово”

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация

Техническа спецификация

Приложение №1 – Заявление ОФЕРТА

Приложение №2 – Списък документи

Приложение №3 – Информационен лист

Приложение №4 – Декларация по чл.54, ал.1,т.3-5

Приложение №5 – Декларация по чл.54,ал.1,т.12 и 7

Приложение №6 – Декларация по чл.55,ал.1

Приложение №7 – Декларация по чл.3,т.8 – ЗИФО

Приложение №8 – Списък на доставките

Приложение №9 – Декларация за използване на подизпълнител

Приложение №10 – Декларация съгласие от подизпълнител

Приложение №11 – Декларация по чл.101 – ал.11 от ЗОП

Приложение №12 – Декларация по чл.39 ал.3 т.1 б,в от ППЗОП

Приложение №13 – Декларация по чл.39 ал.3 т.1 б,д от ППЗОП

Приложение №14 – Проект на договор

Приложение №15 – Техническо предложение

Приложение № 16 – Ценово предложение

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 30 от ЗОП

 

Понеделник, 05 август 2019г.

Заповед за удължаване на срока

 

Петък, 09 август 2019г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Понеделник, 12 август 2019г.

Протокол на комисията

 

Вторник, 20 август 2019г.

Договор