„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

Обява 03/2020   Вторник, 8 декември 2020   „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово”   Документацията е достъпна на: https://app.eop.bg/today/97727   Срок за получаване на офертите: 06.01. 2021 г., 23:59 часа   Условия за отваряне на офертите:…

ИРГР Садово – партньор в проект GRAINEFIT, финансиран от ФАО

            ИРГР Садово – партньор в проект GRAINEFIT, финансиран от ФАО   Запознайте се накратко с целите и очакваните резултати от проекта тук.   Проект  GRAINEFIT съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие;…

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ИРГР „Константин Малков“ – гр. Садово

Обява 02/2020 Петък, 24 юли 2020   „Доставка на дизелово гориво за нуждите на ИРГР „Константин Малков“ – гр. Садово   Документация Приложение № 1 – еЕЕДОП Приложение № 2 – Техническа спецификация Приложение 3 Приложение 4 – Ценово предложение Приложение 5 – Проект на договор Приложение 6 – Декларация по чл. 102 ЗОП  …

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана, видео наблюдение и охрана чрез СОТ на обекти на ИРГР „К. Малков“, гр. Садово“

Обява 01/2020

Четвъртък, 30 април 2020 г.

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана, видео наблюдение  и охрана чрез СОТ на обекти на ИРГР „К. Малков“, гр. Садово“

Договор охрана 2020