ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2017

П Р О Г Р А М А   Н А   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А П О К А Н А   Поздравителни адреси – юбилей 2017 Доклади от конференцията   Юбилей „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по растителни генетични ресурси“,…