П Р О Г Р А М А   Н А   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А

П О К А Н А


 

Поздравителни адреси – юбилей 2017

Доклади от конференцията

 

Юбилей „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по растителни генетични ресурси“,

29-31 май 2017 г.

Юбилейно честване и международна научна конференция „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по растителни генетични ресурси“ бяха проведени на 29 и 30.05.2017 г. в Дом на науката и техниката – гр. Пловдив.
По случай юбилея бяха получени поздравителни адреси от Президента на Р. България, Румен Радев, от Министерството на образованието и науката, от Министерството на околната среда и водите, от Аграрен Университет – Пловдив, от Тракийски Университет – Стара Загора, от Председателя на Селскостопанска Академия и от сродни научни институти.
Гости на юбилея бяха представители на посолството на Китайска Народна Република в България – г-н Ли Кайханг – първи секретар и г-н Луо Кинг – втори секретар, отговарящи за науката и технологиите.
В конференцията взеха участие научни работници от Беларус, Турция, Чехия, Словакия, Босна и Херцеговина, Косово, учени от ИРГР Садово, от сродни научни институти и университети в страната.
Юбилеен доклад на тема: “История, настояще и бъдеще на земеделската наука в Садово” беше изнесен от директора на Института проф. д-р Тенчо Чолаков.
Пленарни доклади бяха изнесени от участниците от Беларус и от Турция.
Тематичните направления на изнесените доклади, постери и презентации изцяло кореспондират с приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания. Представени бяха научни разработки по проблеми, засягащи областта на растителните генетични ресурси, опазването и съхранението на идентичността на зародишната генплазма, биотехнологии, селекция на нови сортове, устойчиви на икономически важни болести и абиотични фактори, агротехнологии, биологично земеделие и аграрна икономика.
Денят на фермера, проведен в ИРГР Садово на 31.05.2017 г. беше посетен от фермери, партньори на института и представители на бизнеса.
На демонстративното поле на ИРГР – Садово бяха представени 24 сорта при 6 култури, от които ИРГР извършва семепроизводство. Гостите бяха запознати с най-новите сортове на Института, спечелили награда за иновации на Международното изложение АГРА 2017. Обсъдени бяха възможностите, които ИРГР предоставя за използване на алтернативни култури като еднозърнест и двузърнест лимец, зимен фуражен грах, фъстъци, сусам, просо и др.
Научната конференция и събитията, свързани с юбилейното честване на „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по растителни генетични ресурси“ в периода 29-31 май 2017 г. бяха финансирани с подкрепата на Проект № ДПМНФ 01/17 към ФНИ на МОН за организиране на международни научни форуми, които се провеждат на територията на Р. България.

Албум от юбилей 2017