Гл. ас. д-р Благой Андонов

Ръководител Отдел „Качество на сортовете и семената”

Област на научни изследвания:
Селекция на обикновена зимна пшеница:

  • вътревидова хибридизация;
  • устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори.

Сортоподдържане и семепроизводство на основни полски култури.

За контакти4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив
GSM: 0878 159 774
e-mail: blagoy_andonov@ipgr.org

Гл. ас. д-р Богдан Бончев

Област на научни изследвания:
Сравнително изпитване на потомства при сортове житни култури, грах, фъстъци.Изучаване на сортове житни култури и взаимодействието им с екологичните фактори за адекватна производствена технология.Сортоподдържане и семепроизводство на основни полски култури.
За контакти4122 Садово, ул. Дружба 2

Пловдивска област
GSM: 0877 104 765

0878 837 599
email: bogdan_bonchev@ipgr.org

bogybontchev@yahoo.com