НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

 

Идентиф.

номер

Тема на проекта Ръководител Координатор/ Партньор Срок Възлагател/

Програма

1 Р 172 Опазване и управление на растителните генетични ресурси в България доц. д-р Тенчо Чолаков ИРГР Садово 2017-2020 ССА
2 Р 173 Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологична пластичност, подходящи за сухите райони на страната доц. д-р Златина Ур ИРГР Садово 2017-2019 ССА
3 Р 162 Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъците и сусама доц. д-р Станислав Стаматов ИРГР Садово 2016-2018 ССА
4 Р 169 Интродукция и създаване на нови сортове ориз с ценни стопански качества, устойчиви на абиотичен и биотичен стрес доц. д-р Свилена Тошева ИРГР Садово 2017-2019 ССА
5 Н 06/05 Фенотипиране и генотипиране на образци пипер (Capsicum annuum L.) с произход Балканите за създаване на core-колекция доц. д-р Иванка Тринговска –Мендева

(ИЗК „Марица“ Пловдив)

ИЗК „Марица“

Пловдив/

ИРГР е партньор

2016-2020 ФНИ
6 КП-06-М 26/2 Изследване антистресовото действие на някои растежни фактори върху жизнеността на семена, съхранявани при ниски температури гл. ас. д-р Радослав Чипилски ИРГР Садово/ АУ Пловдив е партньор 2019-2020 ФНИ

Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 

7 ДНТС/

Китай 01/11

Растителните генетични ресурси от род Triticum – съхранение и използване в националните генбанки на Китай и България

 

Ръководител от ИРГР:

доц. д-р Гергана Дешева

 

Ръководител от Китай:

Prof. Lu Xinxiong

 

ИРГР Садово/

Партньор: Институт по растениевъдств, Китайска академия на селскостопанските науки

2016-2018 ФНИ

Двустранно сътрудничество България-Китай

8 BUL5014 Скрининг на стрес-реакцията на генплазма при зърнени култури и потенциала за адаптиране чрез усъвършенствани ядрени, математически и физиологични подходи

 

проф. д-р Любомир Стоилов (АБИ София)

 

Ръководител от ИРГР:

доц. д-р Петър Чавдаров

АБИ София/ ИРГР е партньор 2016-2018 MAAE Международна агенция за атомна енергия, Виена, Австрия
9 ECPGR Европейска програма по растителни генетични ресурси

 

доц. д-р Катя Узунджалиева, Национален координатор на РГР в България Международен институт по биоразнообразие, Рим, Италия безсрочен Bioversity International
10 EURISCO Европейски електронен каталог за растителни генетични ресурси гл. ас. д-р Николая Велчева, Национално контактно лице в  EURISCO Международен институт по биоразнообрази, Рим, Италия 2014-2020 Bioversity International/ECPGR
11 AEGIS Европейска интегрирана система на генбанките доц. д-р Катя Узунджалиева, Национален координатор на РГР в България Международен институт по биоразнообразие, Рим, Италия безсрочен Bioversity International/ECPGR
12 EU

GrainLeg

Разнообразие при род Lathyrus: достъпни ресурси във връзка с подобряването на културата – преглед на развитието и връзка с AEGIS Креола Брезеано

(Румъния)

Ръководител от ИРГР:

гл. ас. д-р София Петрова

 

Международен институт по биоразнообразие, Рим, Италия 2018-2019 ECPGR Activity Grant Scheme, Sixth Call
13 GRAINEFIT Redesigning the exploitation of small grains genetic resources towards increased
sustainability of grain-value chain and improved farmers’ livelihoods in Serbia and
Bulgaria
Ръководител на проекта:
д-р Саня Микич (Сърбия)Ръководител на проекта от АБИ: проф. д-р Елена Тодоровска

 

Ръководител на проекта от ИРГР:
доц. д-р Златина Ур

Координатор: Институт по полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Сърбия

Партньори:
Институт по хранителни технологии, гр. Нови Сад, Сърбия

АБИ София

ИРГР Садово

2019-2021 ФАО