ИРГР Садово – партньор в проект GRAINEFIT, финансиран от ФАО

 

Запознайте се накратко с целите и очакваните резултати от проекта тук.

 

Проект  GRAINEFIT съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие; осигуряване на приобщаващо и качествено образование;  равнопоставеност на половете; насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж; заетост и достоен труд за всички; ограничаване на бедността; борба с изменението на климата и неговите въздействия; намаляване и ограничаване на загубите на биоразнообразие; насърчаване на приобщаващите общества и активизиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.