ИРГР САДОВО – ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ AGENT „ACTIVATED GENEBANK NETWORK“ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Петнадесет генбанки и четири центъра по растителни генетични ресурси създадат мрежа за установяване на генетичното разнообразие на културите пшеница и ечемик чрез осигуряване на достъп до паспортни, фенотипни и агрономически данни за съхранените колекции. При фенотипирането се имат впредвид условията на околната среда, обусловени от многообразието на еколого-географските местоположения на участващите партньорски организации, както и от районите на произход. За целта се прилагат принципите на биоинторматиката, стандартите, протоколите и форматите на данни, позволяващи съхранение, достъп и използване на информацията, разширявайки обхвата на Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси – EURISCO(https://www.ecpgr.cgiar.org/resources/germplasm-databases/eurisco-catalogue/).

Проект AGENT използва постигнатите резултати от други европейски програми като допълва и разработва нови инструменти и дава нова функционалност на достъпа, визуализацията и използването на паспортните и експериментални данни. По този начин ще бъде широко разпространено специфичното обществено значение на генбанките и съхраненото богатство от растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие.

В продължение на повече от 100 години генбанките съхраняват растителни генетични ресурси за бъдещите поколения. Чрез създаването на мрежа за активно сътрудничество между тях, проект AGENT ще осъществи преглед на тези безценни колекции и ще ги направи достъпни за съвременните селекционни програми по целия свят.” – професор Нилс Щайн (Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен, Германия) – координатор на проекта.

Запознайте се подробно с целите, заложените дейностите и очакваните резултати на сайта на проекта:

https://www.agent-project.eu/

Кратък видеоматериал за проекта може да видите тук:

https://www.youtube.com/watch?v=5zZr1_YmrHQ&ab_channel=Eurice