ИРГР-САДОВО – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ БОБОВИ И МЕДИЦИНСКИ ВИДОВЕ – ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ“ В ПАРТНЬОРСТВО С ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

 

Устойчивото производство на различни култури заема ключова роля в осигуряване хранителната сигурност на човека, в разнообразяване и обогатяване диетата с важни хранителни елементи, като източници на биологично активни вещества и етерични масла, предоставяне възможности за повишаване социалния и здравния статус на населението. Целта на проект „Биоактивни вещества от бобови и медицински видове – особености и потенциал за използване при променящите се климатични условия“, финансиран от ФНИ (Договор № КП-06-Н56 /13/ 19.11.2021 г.) е да се проучи естественото разнообразие и направи подбор на висококачествени растения от природни популации на калоферче (Tanacetum balsamita L.) и здравец (Geranium sp.), както и от местни сортове и популации фасул (Phaseolus spp.) и вигна  (Vigna unguiculata L.), произхождащи от различни еколого-географски райони на България, чрез характеризиране с морфологични, агро-биологични и стопански показатели, както и посредством фитохимични анализи да се направи детайлна биохимична характеристика за съдържание на биологично активни вещества, антиоксиданти, антиоксидантна активност и етерични масла. Оценява се потенциала им за използване в хранителна и фармакологична индустрии. Извършва се обогатяване и охарактеризиране на биоразнообразието от местни форми бобови култури – фасул и вигна, калоферче и здравец. Проучва се устойчивостта на растителната генплазма на абиотични и биотични стресови фактори. Излъчват се образци с ценни качества, перспективни за отглеждане като алтернативни култури. Цялата паспортна и оценъчна информация ще бъде публикувана със свободен достъп (open access). Резултатите от проведеното характеризиране ще бъдат използвани за опазване на гореспоменатите видове in situ/on farm, както и за съхранение ex situ. Оценката на техния адаптивен потенциал и способност за растеж при абиотични и биотични стресови условия, и по специално при условия на засушаване и наличие на фитопатогени ще послужи за излъчване на образци с доказана степен на сухоустойчивост и ще бъдат придобити нови знания за толерантността на проучваните видове към засушаване. Ще получим нови знания за етеричните масла в калоферче и здравец, както и за биоактивните вещества във фасула и вигната, за използването им във фармацевтична, козметична и хранителна промишленост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Експедиция за събиране на местни образци, с. Струма, общ. Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Оn farm съхранение на местни сортове, с. Струма, общ. Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • In situ съхранение на див здравец в района на крепостта в района на с. Мезек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Съвместно участие на двете партниращи организации в Научна конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес, Секция “Растениевъдни науки”, 25-26 май 2023 г. и популяризиране на резултатите от проекта