Обява 04/2019

Четвъртък, 5 декември 2019

 

“ Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово през 2020 год., по обособени позиции ”

 

Решение за откриване на процедура

 

Обявление за поръчка

 

Документация

 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец №2

 

Сряда, 15 януари 2020

Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment