Националната генбанка е изградена през 1984 г. Основната задача е изпълнение на научната програма за дългосрочно и средносрочно съхранение на зародишна плазма чрез семена при контролирани условия, като се спазват стандартите на ФАО (1980, 1995, 2014). Запазването на разнообразието от културни растителни видове и техните диви родственици се постига чрез поддържане на три колекции:

Базова колекция – поддържа се при условия за дългосрочно съхранение на семенни образци, които се съхраняват в херметично затворени опаковки, при ниска влажност на семената и температура – 18ºС. При тези условия семената запазват жизнеността си без изменение от няколко десетки до сто и повече години.

Работна колекция – гарантира безопасно съхранение на семена от три до десет години при + 6ºС.

Обменна колекция – осигурява материали за свободен обмен с партньори от националната и международната система.

Националната генбанка поддържа над 60 000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно съхранение. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида.

В лабораториите към генбанката се провеждат специфични анализи и дейности свързани със съхранението на растителния генофонд: семеконтролни анализи и подготовка на семената за съхранение, контролни проверки и мониторинг на съхраняваните образци, организиране на свободен обмен в съответствие с международните разпоредби, определяне на сортова идентичност по методите на ISTA и UPOV.

Колекцията поддържана в Националната генбанка е публикувана в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de).

Националната генбанка в ИРГР-Садово извършва безвалутен обмен с над 100 генбанки, ботанически градини и международни центрове за РГР в света. От друга страна предоставя на всички заинтерисовани партньори в страната достъп до световните колекции чрез свободен обмен на зародишна плазма, регистрация и съхранение на семенни образци от сортове, селекционни линиии, местни форми, диви видове, включително редки и застрашени видове.