Ботаническата градина представлява специализирано звено към програмата по РГР на ИРГР. Изградена е през 2002 г. и има за цел опазване на местните ресурси чрез in garden/in vivo conservation.

Площта на демонстративните колекции е 1,1 ha и до 2016 г. е създаден колекционен фонд от 400 вида висши растения, представители на българската дива и културна флора, както и 57 вида със защитен статус. Растителните видове са разпределени тематично според потенциала на използване:

  • Диви родственици на културните растения;
  • Хранителни видове;
  • Медицински и подправки;
  • Фуражни;
  • Маслодайни;
  • Декоративни.

Основните дейности обхващат:

  1. Създаване и поддържане на научно организирана и докоментирана колекция от живи растения с див произход от флората на България, за целите на проучването на РГР, тяхното съхранение и устойчиво използване
  2. Координация на мерките за on garden съхранение съвместно с други ботанически градини.
  3. Осъществяване връзка между двата вида съхранение – ex situ и in situ/on farm на дивите родственици на културните растения.
  4. Природозащитна, природонаучнаи образователна дейност на регионално и национално ниво.